Dokumenty dotyczące cmentarzy według Statutów I Synodu Diecezji Ełckiej (Obowiązujące prawo w Diecezji Ełckiej od dnia 8 czerwca 1999r.)

KSIĘGA IV – UŚWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA

Cmentarze

960. Cmentarz oznacza miejsce przewidziane na grzebanie zmarłych. Jeżeli zostanie ono poświęcone, zgodnie z przepisami liturgicznymi, staje się miejscem świętym. Biorąc pod uwagę władzę, która zakłada cmentarz i której on podlega, cmentarze dzielą się na wyznaniowe i świeckie, zwane powszechnie komunalnymi. Jeżeli cmentarze nie są poświęcone, co jest regułą w przypadku cmentarzy komunalnych, należy święcić z osobna każdy grób. Poświęcenia dokonuje duchowny odprawiający pogrzeb.

961. Jeżeli parafia posiada własny cmentarz, wtedy utrzymanie i zarząd cmentarza należy do proboszcza danej parafii przy pomocy Parafialnej Rady Ekonomicznej, zaś nadzór nadrzędny nad wszystkimi cmentarzami parafialnymi wykonuje Kuria. Cmentarz wyznaniowy powinien jednak posiadać kwaterę wydzieloną i nie poświęconą , przeznaczoną na grzebanie nie-katolików jak również tych, którym odmówiono pogrzebu kościelnego.

962. Na centralnym miejscu cmentarza winien stać Krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa jako znak odkupienia i wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. Tam, gdzie warunki na to pozwalają, Synod zaleca wybudowanie kaplicy cmentarnej dla odprawiania nabożeństw za zmarłych, a przynajmniej kostnicę na złożenie zwłok do czasu pogrzebu.

963. Zarówno prawo kanoniczne, jak też prawo państwowe, wymagają by każdy cmentarz był odpowiednio ogrodzony i należycie strzeżony.

964. Na cmentarzu winny być wydzielone kwatery dla grzebania dorosłych i dzieci. Chodzi tutaj głównie o wzgląd praktyczny, ponieważ groby dzieci są mniejszych rozmiarów. Teren cmentarza powinien być podzielony ścieżkami, które ułatwiać będą dostęp do poszczególnych mogił. Należy troszczyć się o to, aby cmentarz był czysto utrzymany, zaopatrzony, jeżeli to możliwe, w wodę oraz pojemniki na śmieci. Proboszczowie będą mobilizować wiernych do utrzymania grobów w należytym porządku, a przede wszystkim do modlitewnej pamięci o zmarłych i duchowej z nimi łączności. Szczególną troską należy otaczać groby zmarłych kapłanów, zwłaszcza proboszczów parafii, a także groby poległych za Ojczyznę i zasłużonych dla Kościoła i Narodu. Na cmentarzu i ogrodzeniu cmentarnym nie należy umieszczać jakichkolwiek reklam.

965. Nagrobki cmentarne, a także umieszczane na nich napisy i ozdoby pomników nie mogą zawierać nic takiego, co byłoby niezgodne z religią i pobożnością wiernych. Na postawienie nagrobka (pomnika) na cmentarzu wyznaniowym wymagane jest pozwolenie miejscowego proboszcza.

966. Za zezwoleniem proboszcza, gdy chodzi o cmentarz parafialny, albo za zezwoleniem zarządu cmentarza, gdy chodzi o cmentarz komunalny, wolno wiernym budować grobowce rodzinne dla siebie i swoich bliskich.

967. Co się tyczy poświęcenia cmentarza parafialnego, należy sporządzić dokument, który stanowić będzie świadectwo z dokonania takiej czynności. Jeden egzemplarz ma być przechowywany w archiwum cmentarza parafialnego, drugi zaś w Kurii.

Ekshumacja zwłok

970. Zwłoki pozostają w grobie nietknięte przez 20 lat. Wykopanie ich przed upływem tego czasu, czyli tzw. ekshumacja, odbyć się może jedynie za zezwoleniem ordynariusza miejsca, choćby zwłoki zostały pochowane na cmentarzu komunalnym, a także za równoczesną zgodą kompetentnej władzy państwowej (Ustawa z dn. 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: Dz. U. nr 11/59, poz. 62; Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej, Ochrony Środowiska oraz Służby Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 20.10.1972 r.: Dz. U. nr 47/72, poz. 299). Nie wymaga się natomiast zezwolenia ordynariusza miejsca na ekshumację zwłok, jeśli zostały pogrzebane na cmentarzu tymczasowo, ponieważ nie można było np. ukończyć na czas grobowca murowanego.

Dozorca cmentarza oraz grabarz

971. Dozorcę cmentarza oraz grabarza ustanawia proboszcz, jeżeli cmentarz jest parafialny. Proboszcz też w umowie o pracę określa zakres obowiązków i uprawnień obydwu pracowników, w tym głównie wysokość ich wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

972. Opłaty cmentarne stanowią fundusz parafialny, nie zaś fundusz proboszcza lub administratora parafii.

Regulamin cmentarza

973. Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu na cmentarz, proboszcz parafii wywiesza Regulamin cmentarza, w którym należy podać godziny otwarcia cmentarza (latem i zimą), zawezwanie zwiedzających cmentarz do godnego zachowania się, stosownie do powagi miejsca sakralnego, sakralnego szczególnie ma być podane do publicznej wiadomości to wszystko, czego nie wolno na cmentarzu robić, jak zaśmiecać jego terenu, zrywać kwiatów i zieleni, tym bardziej dokonywać kradzieży, chodzić po grobach, palić tytoniu i pić alkoholu, jeździć rowerami i motocyklami, zabierać ze sobą zwierząt itp. (zob. aneksy).

974. Za porządek na cmentarzu odpowiada w pierwszym rzędzie dozorca, jeżeli taki jest zatrudniony; w przeciwnym wypadku sam proboszcz. W razie potrzeby, dozorca lub proboszcz mają prawo zabronić wstępu na cmentarz tak poszczególnym osobom, jak i grupom osób.

975. Zarząd cmentarza parafialnego (w praktyce proboszcz) jest zobowiązany prowadzić księgę cmentarną, w której zapisuje się, kto, gdzie i kiedy został pochowany.

 

ANEKSY

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE CMENTARZA PARAFIALNEGO

 1. Na założenie lub rozszerzenie cmentarza wymagana jest zgoda właściwej administracji państwowej.
 2. O zamknięciu cmentarza decyduje właściwy organ administracji państwowej.
 3. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych pobierane są za:
 • dzierżawę miejsca pod pochówek ( grób normalny, dziecinny, pojedynczy, podwójny itp.) na okres 20 lat,
 • postawienie pomnika (pojedynczego, podwójnego itp.) na okres utrzymania technicznego,
 • budowę grobu murowanego ( pojedynczego, podwójnego itp.) na okres utrzymania stanu technicznego,
 • korzystanie z kaplicy cmentarnej bądź kostnicy.

Fakt pobrania opłaty musi być odnotowany oraz sporządzony odpowiedni dokument. Wielkość opłaty ustala proboszcz parafii za wiedzą Biskupa Ełckiego. Wysokość opłaty winna być zbliżona do opłat wnoszonych na cmentarzach komunalnych w sąsiednich miejscowościach. Wniesienie opłaty, o której mowa wyżej nie jest równoznaczna z nabyciem praw do gruntu, bowiem dalej stanowi on własność zarządcy cmentarza.

 1. Na każdym cmentarzu winna być kaplica cmentarna bądź kostnica, które służą do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania.
 2. Użycie terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza na inne cele nie może nastąpić przed upływem 40 lat od ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu.
 3. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
 4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
 5. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu karty zgonu zawierającej adnotacje urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.
 6. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 • pozostały/a/ małżonek/ka/,
 • krewni zstępni i krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 1.  Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 2.  Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.
 3.  Zieleń na cmentarzu ( drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 4.  Wysokość ogrodzenia cmentarza nie może być niższa niż 1,5 metra.
 5.  Dla każdego cmentarza należy sporządzić plan zagospodarowania terenu, który winien obejmować miejsca pod szczególne rodzaje grobów, drogi prowadzące do pól grzebalnych oraz zadrzewienie.
 6.  Każde pole grzebalne ( sektor) powinno mieć odrębne oznaczenie i być podzielone na rzędy i ponumerowane groby.
 7.  Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
 • dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, od strony krótszego 0,4 m,
 • dla pozostałych zwłok: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m.
 1.  Groby rodzinne przeznaczone do składania trumien w kierunku pionowym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m.
 2.  Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m.
 3.  Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
 4.  Zarząd cmentarza parafialnego powinien prowadzić księgę cmentarną zawierającą dane dotyczące osób, których zwłoki zostały pochowane:

a)      nazwisko i imię,

b)      płeć,

c)      wiek,

d)     ostatnie miejsce zamieszkania,

e)      datę zgonu,

f)       miejsce zgonu,

g)      przyczynę zgonu,

h)      datę i numer aktu zgonu,

i)        datę pochowania ( ewent. Adnotację, jaki zakład pogrzebowy dokonał pochówku),

j)        dokładne określenie miejsca pochowania wg planu zagospodarowania cmentarza ( sektor, rząd, numer grobu),

k)      ewentualnie odnotowanie faktu wydobycia, daty i miejsca ponownego złożenia szczątków.

Dane wymienione w pkt. a – h powinny być wpisane do księgi cmentarnej na podstawie przedłożonej karty zgonu. Karty zgonu przechowuje się co najmniej 30 lat.

Kanoniczny akt zgonu wykonuje zarząd cmentarza parafialnego w miejscu pochówku osoby zmarłej.

 1.  Przy ponownym użyciu grobu szczątki poprzednio pochowanych zwłok lub trumny należy wydobyć i pochować na tym samym cmentarzu na miejscu do tego wyznaczonym. Na życzenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać.
 2.  Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane.
 3.  Zarząd cmentarza parafialnego winien czynić starania o dofinansowanie utrzymania cmentarza – szczególnie miejsc wydzielonych i nie poświęconych przeznaczonych do grzebania nie – katolików, jak również tych, którym odmówiono pogrzebu kościelnego – przez samorząd terytorialny.

Szczegółowe zasady prawa państwowego o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzeniu ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych określa:

- obwieszczenie Min. Gosp.  Ter. I Ochr. Środowiska z dnia 20.10.1972 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

- rozporządzenie Min. Gosp. Terenowej i Ochr. Środowiska oraz Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA CMENTARZA PARAFIALNEGO

§ 1

 1. Cmentarz parafialny jest czynny we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zarządcą cmentarza parafialnego jest proboszcz parafii.
 3. Wejście na cmentarz udostępniane jest:

- w porze wiosenno – letniej w godz. 6.00 – 21.00

- w porze jesienno – zimowej w godz. 7.00 – 17.00.

§ 2

 1. Na terenie cmentarza parafialnego zabrania się:

a)      prowadzenia działalności handlowej,

b)      przebywania dzieci bez opieki dorosłych,

c)      wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,

d)     wyrywania kwiatów z grobów i niszczenia zieleni,

e)      niszczenia pomników, obramowań, krzyży, mogił itp.,

f)       gromadzenia śmieci wzdłuż ogrodzenia i w miejscach do tego nie przeznaczonych,

g)      wjazdu wszelkich pojazdów, z wyłączeniem pojazdów zakładu oczyszczania,

h)      spożywania napojów alkoholowych,

i)        przebywania osób w stanie nietrzeźwym.

§ 3

 1. Miejsce pochówku wyznacza Zarządca cmentarza parafialnego bądź osoba przez Zarządcę upoważniona.
 2. Zasady pochówków zmarłych określają przepisy ustawy z dnia 3 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. nr 47 z dnia 22.11.1972 roku, poz. 298 i 299 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze).

§ 4

            Użytkownicy cmentarza parafialnego mogą korzystać odpłatnie z urządzeń i obiektów cmentarnych.

 

§ 5

            Za korzystanie z cmentarzy parafialnych Zarządcy pobierają opłatę cmentarną.

 § 6

 1. Wniesienie opłaty stanowi podstawę:

a)      wskazania miejsca pochówku,

b)      wykopania i zasypania grobu,

c)      postawienia pomników,

d)     budowy grobowców.

 1. Prowadzący działalność gospodarczą na terenie cmentarza parafialnego w zakresie pomnikarstwa ponoszą zryczałtowaną odpłatność za korzystanie z wodociągu, ujęcia, studni cmentarnej.
 2. Prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pomnikarstwa oraz podmioty wykonujące demontaż elementów pomnika i ponowne ich zestawienie, ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku swoich działań, jak też działań podwykonawców i zobowiązani są do ich usunięcia na własny koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zarządcę cmentarza parafialnego. Każdy dzień zwłoki powoduje naliczanie kary pieniężnej w wysokości 200 zł (dwieście złotych).

§ 7

            Wykonywanie jakichkolwiek czynności na terenie cmentarza parafialnego bez zgody Zarządcy jest zabronione.

 § 8

            Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu podlega karze w trybie karno – administracyjnym, zgodnie z art. 18 ustawy wymienionej w § 3 Regulaminu.

 § 9

            Niezbędne informacje Zarządcy cmentarza parafialnego są umieszczone na tablicy ogłoszeń.

 § 10

            Prawo kontroli działalności Zarządu cmentarza parafialnego ma odpowiednia Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

   

Losowe zdjęcie z galerii  

There are no images available in the gallery.
   
© Jam